logo-
- Patalanmajan metsästysseura

>Esittely

>Yhteystiedot

>Ajankohtaista

>Kokoukset

>Riistakortti

>Kuvagalleria

>Historia

>Riistakannat

>Legendaa

>Linkit

>Säännöt

>Pilkkikisa tulokset

Sivustolla vierailijoita:

36740

Lataa PDF

Patalanmajan metsästysseura ry - SÄÄNNÖT

1

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

Yhdistyksen nimi: Patalanmajan metsästysseura ry Kotipaikka: Virrat

Yhdistys on perustettu 10.10.1963 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seura on Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry: n

jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1)järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2)riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;

3)metsästysampumaurheilua;

4)kenneltoimintaa

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1)hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2)suorittamalla riistanhoitotyötä;

3)valvomalta metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4)seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5)huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6)kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;

7)järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, joita varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

8)edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9)seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä ja joka täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä.

1.On seuran metsästykseen soveltuvasta maa-alueesta metsästysvuokrasopimuksen tehnyt maanomistaja tai hänen perillisensä, vävynsä tai miniänsä. Tässä tarkoitetun metsästysvuokrasopimuksen kohteena olevan maa-alueen pinta-ala oikeuttaa kunkin alkavan10 ha:n osalta yhteen (1) jäsenyyteen.

2.On seuran toimialueella vakinaisesti asuva. Seuran toimialue muodostuu Virtain kaupungin Koron ja Vaskuun kylien alueesta sekä niistä muista alueista, joista seuralla on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus.

3.Hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä seuran jäseneksi myös henkilön, jolla on muita kuin edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kiinteitä siteitä seuran toimialueeseen tai toimintaan.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa hallituksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun suuruuden. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät ennallaan.

2

5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Varsinaisella, koe- ja kannatusjäsenellä ei ole lupa metsästää, jos jäsenmaksu on maksamatta.

Jäsen on velvollinen suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta -alueella omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista, riistanhoitovelvoitteista ja ammuntaharjoituksista.

Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, joka

1)laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2)toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3)rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4)toimii seuran toimintaperiaatteiden ja tarkoitusperien vastaisesti

5)toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.

6)pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7)seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen,

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.

1)paikallisella sanomalehti-ilmoituksella tai

2)kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3)sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

3

9§ TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

2)Todetaan kokouksen laillisuus,

3)Hyväksytään työjärjestys,

4)Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta 5)Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,

6)Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

7)Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,

8)Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,

9)Toimitetaan toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,

10)Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä sovitaan metsästysammunnan harjoittelusta

11)Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,

12)Päätetään kannattavien henkilöjäsenten ja yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,

13)Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,

14)Valitaan seuran edustajat ja heidän varaedustajansa piirikokouksiin,

15)Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,

16)Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry:lle tai Virtain riistanhoitoyhdistykselle tai muille sidosryhmille tehtävistä esityksistä,

17)Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä ja hyväksytään tarvittavat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on

pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

4

15 §

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8_jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet

Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1)toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

2)olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3)suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4)vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat,

jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;

5)vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6)vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;

7)nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Hämeen piiri ry:n ja Virtain riistanhoitoyhdistyksen kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8)vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9)pitää seuran jäsenluetteloa;

10)hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11)hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12)valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13)ottaa ja erottaa jäsenet sekä päättää seuran sisäistä kurinpitotoimista 7 § kohdan 7 mukaisesti;

14)päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15)tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

sekä

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

TOIMENPITEET SEURAN TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ

Jos seura purkautuu tai tulee lakkautetuksi, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjois- Hämeen piiri ry:lle ja Virtain riistanhoitoyhdistykselle.

21 § MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

© Patalanmajan
metsästysseura

 

:: Esittely :: Yhteystiedot :: Ajankohtaista :: Kokoukset :: Riistakortti :: Kuvagalleria :: Historia :: Riistakannat :: Legendaa :: Linkit ::